គេហទំព័រជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗ
គេហទំព័រជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗ

COMPANY

ព័ត៍មានខ្លះៗ ពី S.E.A.T.S Inc.

LIFE AT S.E.A.T.S Inc.

ជីវិតនៅ S.E.A.T.S Inc.

LEARNING

At S.E.A.T.S Inc., our greatest assets are our people and everything we do aims to ensure that our people realise their fullest potential. Opportunities to learn new knowledge and skills, therefore, are strongly encouraged and heavily invested in. We always look first for promotion from within.

TIME OFF

We understand that, besides their career, our employees need time to recharge their batteries, enjoy time with their families and pursue individual goals in their personal time. At S.E.A.T.S Inc., we offer compensated time off to ensure that our employees benefit from a healthy work-life balance.

GIVING BACK

Giving back is at the heart of S.E.A.T.S Inc., We seriously care about our community.

REWARDS

Giving back is at the heart of S.E.A.T.S Inc., We seriously care about our community.

Photo Gallery

វិចិត្រសាលរូបភាព

Message

សារពីផ្នែក ធនធានមនុស្ស​!

Everyone is the same but those that seek challenges and improvement will be further ahead of the result!

S.E.A.T.S Inc. always welcomes anyone and everyone for those who are up for challenges and wanted to change for the better!

Our company provides an opportunity for you to make changes and create something new it is up to you to decide what you want to hold in the future!

Our Video

សារចែករំលែក ពីCEOក្រុមហ៊ុន

Are You Ready to Apply !

សូមចុចទីនេះដើម្បីដាក់ពាក្យធ្វើការ

S.E.A.T.S Inc. Career

S.E.A.T.S Inc. Career

We are Looking for Creative Minds to Join our Team!

I will be back soon

S.E.A.T.S Inc. Career
If you're interested or if anyone have family members or friends that might interested in those position kindly contact us !
Start Chat Now :
chat Apply Now