គេហទំព័រជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗ
គេហទំព័រជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មីៗ

TEAMS

សារពី S.E.A.T.S Inc. ទៅកាន់អ្នក

INTERVIEWS

ការសម្ភាសន៍ ប្រធានគ្រប់គ្រង​ នីមួយៗក្នុងក្រុមហ៊ុន
S.E.A.T.S Inc.

S.E.A.T.S Inc. is a big family that consists of different departments, businesses, and cultures. Since we’re a Japanese company based in Cambodia not only we shared our culture but to learn and thrived together as one to make an impact in Cambodia’s society.

LOKA Food&Beverage

LOKA is the food import wholesale business brand of Japanese trading company S.E.A.T.S Inc. and one of Cambodia’s top food wholesalers.And our partnerships with primary local food and beverage chains, supermarkets, global hotel brands.

S.E.A.T.S Farm

Delivering high quality products from Cambodia within the country and to the world. S.E.A.T.S Farm is an agricultural production development project undertaken by S.E.A.T.S Inc.,a Japanese trading company in Cambodia.

BOSBA Premium Foods

We served the online service with Frozen&Dried Item, Alcohol and Japanese Sake. ” We will bring delicious foreign food at reasonable prices for you, housewives and professional chefs, enhance your work and taste your food with the ingredients of BOSBA Premium Foods.”

Are you Ready to Apply !

សូមចុចទីនេះដើម្បីដាក់ពាក្យធ្វើការ

S.E.A.T.S Inc. Career

S.E.A.T.S Inc. Career

We are Looking for Creative Minds to Join our Team!

I will be back soon

S.E.A.T.S Inc. Career
If you're interested or if anyone have family members or friends that might interested in those position kindly contact us !
Start Chat Now :
chat Apply Now